Psychische kindermishandeling is strafbaar. Ook in het onderwijs?

KindermishandelingAanleiding voor deze blog is een artikel in het dagblad de NRC:

Ook psychische kindermishandeling is strafbaar
“Een kind kleineren laat soms een leven lang sporen na. Strafrechtelijk kom je daar als ouder niet zomaar mee weg, schrijft advocaat-generaal Miranda de Meijer.”

Kindermishandeling
Kindermishandeling is ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’. (Uit de Jeugdwet artikel 1.1: Wet van 1 maart 2014 ‘inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.’)

Als een kind geregeld wordt uitgescholden of vernederd is er sprake van psychische mishandeling. Als een kind niet de nodige zorg krijgt voor zijn geestelijk welzijn, is er sprake van psychische verwaarlozing. Of dit nu door een kind, ouder of andere volwassenen gedaan wordt maakt hierin niet uit.

Aanhoudende of extreme frustratie van elementaire emotionele behoeften van het kind. Het kind geen veilige omgeving bieden. Ongevoeligheid voor het ontwikkelingsniveau van het kind. Het niet handelen of nalaten van dat wat een kind behoeft om te groeien, op alle gebieden. Allemaal vormen van psychische mishandeling.

Psychische mishandeling
Artikel in NRC: “Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechter aangevoerd dat ook psychische mishandeling die zorgt voor een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind onder de werking van ons Wetboek van Strafrecht moet vallen. Het gerechtshof gaf het Openbaar Ministerie gelijk en oordeelde dat dit inderdaad onder omstandigheden het geval kan zijn. De rechter vindt hiervoor steun in bovengenoemde Wet op de jeugdzorg en de Jeugdwet.

Bovendien – zo stelt de rechter – blijkt niet uit de wetsgeschiedenis van het Wetboek van Strafrecht dat de wetgever de psychische vorm van mishandeling heeft willen uitsluiten. De rechter maakt hierbij nog wel een kanttekening: niet íedere kleinerende of denigrerende handeling of opmerking kan als mishandeling worden aangemerkt. Het hangt ervan af, van de situatie en van de gedraging.”

Psychisch letsel laat net zoals bij lichamelijke mishandelingen zijn sporen na. De sporen zijn meestal minder zichtbaar, kunnen een kind echter levenslang bijblijven.

Burgerlijk Wetboek
Het Burgerlijk Wetboek geeft in artikel 247 sub 1 & 2 de volgende omschrijving van ouderlijk gezag en opvoeding:
•Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
•Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

De gezondheidstoestand en de veiligheid van het kind zijn bepalend hiervoor.

Psychische mishandeling op school
Een tekort op school in het geven van aandacht, warmte, bescherming en daarnaast eventuele cognitieve verwaarlozing – bijvoorbeeld een kind niet passend onderwijs bieden, is ook een vorm van psychische verwaarlozing. Ongevoeligheid in school voor het ontwikkelingsniveau van het kind, het aanbieden van een te laag cognitief niveau met emotionele en didactische schade tot gevolg is wat in de praktijk helaas veel voor komt. Dit staat nog los van pesten op school, door leerling of leraar.

De kinderen gaan aanpassingsgedrag vertonen: ‘verdwijnen’ of vertonen juist opvallend gedrag. Dit wordt vanuit het kind uitgelegd, vaak met diagnostiek tot gevolg. Onvoldoende kennis over de normale ontwikkeling van dit specifieke kind is niet voorhanden. Er is een verhoogd drop-out risico, waardoor een kind verdwijnt richting speciaal onderwijs of thuiszitter wordt.

Schoolbeleid
In het schoolprotocol omschrijft men de kaders voor het optreden bij pesten, agressie, geweld en vermoedens van kindermishandeling. In elke school dient een zodanig leer- en werkklimaat te heersen dat dit door niemand, of het nou personeel, leerling of ouders betreft, getolereerd wordt.

Het slachtoffer meldt deze incidenten echter meestal niet vanwege schaamte, uit angst voor het vervolg of uit loyaliteit aan de leerkracht. Bij ouders zien we deze loyaliteit ook. Je gelooft in het begin ook snel de volwassenen. Als ouder denk je misschien in het begin ‘doorzetten, hier wordt je sterk van’. Je gaat ook uit van de goede bedoelingen van de school en de directie.

Als het gaat om psychische mishandeling op school is een kind of de ouder zich (eerst) vaak ook niet bewust van dat wat er wel of juist niet gebeurt psychische mishandeling is. In Nederland ligt de link naar deze vorm van mishandeling immers primair bij ouders, vreemgenoeg óók als de school diegene is die de mishandeling faciliteert. Ook het artikel in het NRC spreekt alleen over oudermishandeling.

De praktijk laat zien dat professionals deze psychische mishandeling eigenlijk altijd vertalen naar verschillen in visie op onderwijs- en kindbehoeftes. De meldingen van ouders worden daarmee niet vertaald vanuit mishandeling, ook als deze vertaling wel terecht zou zijn. We spreken dan over het aantoonbaar onthouden van zorg voor een kind.

Voorbeelden uit de praktijk
Als voorbeeld scholen die ADHD-medicatie als voorwaarde stellen om een kind toe te laten op school en ouders die voor de keuze worden gesteld: of medicatie of uw kind moet naar het speciaal onderwijs (zie uitzending De Monitor).

Kinderen die gepest worden en daarom zelf een sociale vaardigheidstraining moeten volgen “om er mee om te leren gaan” of worden naar huis gestuurd. Pesters – ook leraren- worden, ondanks het protocol hiervoor, niet aangepakt, geschorst of verwijderd. ‘We hebben het protocol gevolgd’ is ook een standaard antwoord.

(Hoogbegaafde) kinderen die geen maatwerk in onderwijs krijgen, soms ook op scholen die zich specifiek op bepaalde groepen kinderen richten, omdat de expertise mist. Onderpresteren, depressiviteit en soms ook suïcidaal gedrag tot gevolg.

In situaties waarbij het gedrag van de leerkracht grensoverschrijdend is wordt geroepen dat wat ouders melden aannames zijn – ook als er getuigen zijn. De leerkracht wordt beschermt (‘anders zit ik met een hele klas’), ook door besturen. Zelfs als het kind depressief of overspannen is. Of als er sprake is van PTSS. Oorzaken worden thuis gezocht (gezinssituatie of pedagogische opvoedvisie), met AMK (Veilig Thuis) melding wordt gedreigd of gewoon gedaan – om ouders de mond te snoeren. Maatregelen die ouders voor hun kind nemen worden uitgelegd als wantrouwen in school, als niet meewillen werken en dat je een lastige ouder bent. Uitspraken van school worden blijkbaar door ouders ook verkeerd geïnterpreteerd, zo leggen directeuren en besturen uit.

De emotionele toestand van kinderen is niet van belang in de afweging van scholen en beleidsmakers. Dus heeft je kind een probleem en ligt het psychisch in de kreukels door een leerkracht of niet-passend onderwijs, dan kun je ook nog de kinderbescherming over je heen krijgen. En dan is je positie niet sterk. Emotionele en psychische schade is namelijk niet te bewijzen, dus zo’n heel verhaal heeft een hoog subjectief gehalte.

Aangifte doen tegen scholen is lastig: psychische schade is, zoals ik al zei, moeilijk te bepalen. De onderwijsinspectie verteld ouders daarbij niet of er onderzoek wordt gedaan. Leerplichtambtenaren ondernemen vaak geen acties tegen scholen.

Het is ook lastig om als bestuur of school je eigen beleid en handelen – en dat van je leerkrachten – te spiegelen en daar praktisch op te acteren. Slecht functionerende scholen en leerkrachten worden vaak geen strobreed in de weg gelegd. Makkelijker is het om een vertaalslag te maken naar individuele ouders, hun ‘overdreven’ emotionele betrokkenheid bij hun kind. Deze voelen zich vaak alleen staan in school. Ouders hebben ook een kennisachterstand ten aanzien van de onderwijsprocessen en worden daarom vaak overbluft. De leerplichtambtenaar en onderwijsinspectie is gericht op aanwezigheid in de school (leerplicht) en niet op maatwerk voor een individueel kind. Externe, door ouders betaalde, kindexperts zijn vaak niet welkom in school.

In hun poging om een einde te maken aan deze mishandeling hinderen scholen de ouders in een overstap naar een andere school, door deze vast te informeren over de ‘lastige ouders’. Je kunt dus vaak geen kant op.

Wat moet je nu als ouder?
Het belangrijkste advies:
Situaties lopen vaak uit de hand om dat ouders zich niet bij laten staan op juridisch gebied of te lang wachten met het inschakelen van juridische hulp. Wacht dus niet te lang met juridische advies of hulp te zoeken als dit nodig is. Bij een terecht punt en tijdige melding kan in bijna alle gevallen de situatie snel opgelost worden met kortdurende rechtshulp. Je kunt je ook bij laten staan zonder dat school dit weet. De regels rond onderwijs zijn niet slecht. Het is daarnaast altijd aan te raden om een rechtsbijstandsverzekering te nemen.

Adressen:
– Juridisch loket: https://www.juridischloket.nl
– Jurion: http://Jurion.nl

Verdere informatie:
– Ouders & Onderwijs: Bel gratis tussen 10:00 en 15:00 naar 0800-5010 of  mail naar vraag@oudersonderwijs.nl 
– In1School: https://www.in1school.nl

 • doe aan dossieropbouw, lees daarvoor hier verder;
 • maak gebruik externe klachtenregeling;
 • zijn er nog andere ouders op school in dezelfde situatie? Verenig je!;
 • neem gesprekken op;
 • laat je bijstaan, schakel eventueel zelf een professionele mediator in;
 • zorg dat je de regie houdt;
 • doe aangifte.

Artsen
De Meldcode van de KNMG geeft duidelijkheid over wat er van een arts wordt verwacht bij (vermoedens van) kindermishandeling: Zodra er bij het kind lichamelijke of psychische schade ontstaat of kan ontstaan tengevolge van de handelingen of nalatigheid van de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, is er sprake van kindermishandeling (KNMG, 2008). Vergeleken met de Meldcode uit 2002 is er in 2008 tot een belangrijke wijziging besloten: het uitgangspunt ‘zwijgen, tenzij’ is vervangen door het uitgangspunt ‘spreken, tenzij’. Ook onder andere huis- en schoolartsen kunnen dus een rol spelen van de aanpak van psychische kindermishandeling op scholen.

Taak overheid
Er moet meer oog komen voor de positie van kinderen en ouders in het onderwijs. Ouders hebben plichten ten aanzien van gezag. Instanties en personen mogen ouders niet hinderen in het uitvoeren van dit gezag en moeten hierin beter beschermd worden door de overheid.

Als je er niet uit komt met school.
Lees hier mijn blog met handige informatie voor als je er niet uit komt met school.

Aanvulling 24 juni 2017. Paul Mayer, voormalig onderzoeker bij het toenmalige AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling),  beschrijft deze vorm van mishandeling als ‘institutionele kindermishandeling’, als het gaat om instellingen die meewerken aan of gedogen van dergelijke “mis-handeling” (bron: Herman Baartman) of verwaarlozing. Ik denk dat hij dit zo correct omschrijft.

Aanvulling 15 november 2017 Oproep aan ouders
Veilig thuismelding over je gezin door school:
Ouders geven vaak aan dat ze de indruk hebben dat een veiligthuis-melding (opvolger van de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt kindermishandeling) wordt ingezet om het standpunt van de school over ondersteuning (of verwijzing naar speciaal onderwijs) kracht bij te zetten. Het argument is dan vaak pedagogische verwaarlozing, omdat ouders niet meegaan in het advies van school. Het aantal signalen over deze meldingen vallen op en je leest er ook in de media steeds vaker over. Ouders & Onderwijs roept ouders die in een situatie als deze zitten op om zich te melden. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw informatie: Ouders & Onderwijs.

Dorien Kok
http://DorienKok.nl

Aanvulling december 2017: Lees ook de blog van Charlotte Visch over Marek en Kiet: Gelegaliseerd mishandelen van slimme kinderen.

Lees ook: #wiepakthetop Over bewustwording van het feit dat er in Nederland voor het kind vaak niet gehandeld wordt volgens de wet.

10 gedachten over “Psychische kindermishandeling is strafbaar. Ook in het onderwijs?

 1. Sibel Ozen

  Als een kind thuis mishandeld wordt gaan alle belletjes rinkelen, iedereen staat op scherp, als scholen,leerkrachten dit doet dan ziet iedereen het gebeuren en kijkt er naar !
  Zo erg zelfs dat school AMK melding doet om moeder de mond te snoeren zodat er niet geklaagd wordt, dit wordt ook letterlijk in AMK dossier vermeld, toch gaan wederom alle instanties rennen.
  Leerplicht kan alleen de ouders aanvallen doet niets !
  Ook als er andere ouders klagen of je medestanders vindt dan wordt door school gedreigd om je kind van school te sturen want je bent bezig met laster en smaad.
  Inspectie doet niets met individuele zaken, ook niets als er 20 brieven van ouders die kant op gaan, ja eerst gaan ze met Bestuur praten, overeggen enz, een jaar later gaan ze kijken als de meeste puin opgeruimd is !
  Dan zijn alle gepeste en ontevreden ouders van school, ze praten met de pesters die zich al veilig voelden, de kinderen geven aan zich veilig te voelen.
  tuurlijk !
  vervolgend komt er een uitstekend rapport !
  Ouder en kind wordt neergezet als zeikerd !
  Jaja zo gaat dat in de de praktijk, mondige en klagende ouders zijn niet gewenst !!

 2. carianne

  Ik begrijp zo goed wat je bedoeld en het is onbegrijpenlijk dat dit mogelijk is in Nederland, van het kastje naar de muur en vice versa maar verantwoordlijkheid nemen Ho maar! En het meeste laffe is nog dat over het algemeen de verantwoordelijkheid op het bordje van de kinderen word geschoven. Maar kinderen ontwikkelen zich naar aanleiding van hun omgeving dus als er iets mis gaat moeten volwassenen eens hand in eigen boezem steken en eens serieus, gedegen en onafhankelijk kijken naar wat hun aandeel daarin is.
  Veilig voelen binnen de schoolmuren is niet vanzelfsprekend en er worden genoeg kinderen juist belemmerd in hun ontwikkeling tussen die schoolmuren.
  Helaas is het nog steeds zo ” Zo leer ik het jou en zo moet jij het kunnen”
  Steek je ietsje anders in elkaar dan heb je vast een stoornis………….

 3. Lieke

  Leerkrachten worden beschermd! Ik heb geprobeerd om aangifte te doen tegen de leerkracht van mijn dochter. Terwijl ik in gesprek was werd me al verteld dat er niks met de aangifte zou worden gedaan.

 4. pestbriefje #pesten (@pestbriefje)

  Scholen hebben de opdracht gekregen om pesterijen te voorkomen en te stoppen. De wijze waarom zij dat doet mag de school zelf bepalen. Vervolgens ziet de overheid erop toe dat de school aan tenminste twee van de drie gestelde voorwaarden voldoet. Een van die voorwaarden is dat de school aangeeft tegen pesten te zijn. Als de school dan touwtje springen gebruikt als methode om pesten te voorkomen, dan heeft de school aan alle voorwaarden voldaan en heeft zij iets om zich achter te verschuilen als de aanpak niet werkt.
  Bij pesten gaat het om kindermishandeling door kinderen maar de school is niet verplicht ouders te informeren over hetgeen hun kind overkomt of aanricht. Dus wanneer ouders de school daar op aanspreken dan gaat deze in het verweer door de ouders de mond te snoeren en hun klacht als laster te beschouwen. (De reacties van scholen die door vele ouders aan ons zijn doorgegeven zijn vaak hartverscheurend.)
  Pesten is een onrechtmatige daad omdat het inbreuk maakt op iemands rechten. En, pesten is in strijd met de in het algemeen verkeer geldende opvattingen. Pesten is niet strafbaar en dat moet zo blijven omdat de bewijslast veel te zwaar is en omdat het kinderen betreft en die horen niet in de rechtszaal. Daarbij, kinderen onder de twaalf jaar kunnen gelukkig niet strafrechtelijk vervolgd worden.
  Wat bij een onrechtmatige daad overblijft is de aansprakelijkheid om de schade te vergoeden. Volgens de wet, artikel 6:169 BW zijn alleen de ouders/voogd aansprakelijk voor het gedrag van kinderen jonger dat 14 jaar. Bij arrest van de rechtbank in Eindhoven is de school bij pesten niet aansprakelijk te stellen en hoeft deze zich dus ook niet te verantwoorden.
  Bij pesten is een pestprotocol en een willekeurige methode voldoende. Nu is mishandeling, in zijn algemeenheid, een onrechtmatige daad. En een van de voorwaarden voor de onrechtmatige daad is: een doen of laten dat in strijd is met de wet. Het niet ingrijpen (bij kindermishandeling) is dus een onrechtmatige daad maar dat zegt niet hoé er dan wél moet worden ingegrepen. Want als daar richtlijnen voor zouden zijn dan zou geen van de anti-pesten-methodes kunnen bestaan.
  Kortom: het aanpakken van pesten door de niet-pestende kinderen anti-pesten-methodes op te dringen is een niet- onrechtmatig vorm van kindermishandeling.

 5. Jeroen Gerrits

  Goed artikel, maar in 40 jaar werken binnen Jeugdzorg heb ik gemerkt dat ook ouders die fysiek of psychisch mishandelen bijna nooit strafrechtelijk vervolgd worden. Dus niet alleen scholen maar ook ouders vallen vaak buiten de wet in praktijk en kind is de dupe.

  1. Gaya de Vos

   dat gebeurt om de dood eenvoudige rede dat een 1 op de 5 meldingen serieus moeten worden genomen, en de rest niet. waarin bij VT of Bjz de boel gewoon wordt omgedraaid en rechters niet tot vervolging over gaat om de dood eenvoudige rede dat er niets te vervolgen valt. In dat geval gooien VT en BJZ er nog een schepje boven op en verzinnen gewoon een mishandeling.

 6. Gerda

  Helaas een bekend verhaal. In mijn omgeving heeft een moeder na een conflict over pesten, grote problemen met Veilig Thuis en de kinderbescherming. Met dank aan een leugenachtige basisschooldirectrice.
  Er wordt door deze organisaties aantoonbaar gelogen (Heb alles opgenomen). Ze staat met de rug tegen de muur en leeft in constante angst haar 2 dochters te verliezen. Ze is 35 weken zwanger (risicozwangerschap) en ze blijven haar lastig vallen.En hebben zelfs al hun pijlen op het ongeboren kindje gericht.
  Ik hou mijn hart vast.
  Ik ben van mening dat er sprake is van machtsmisbruik over de rug van onschuldige kinderen. Men moet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die er gemaakt worden.
  Er kleeft al genoeg bloed aan de handen van jeugdzorg.

 7. ricojayfund

  Mooi stuk, echter zo lang een dwingende maatregel zal blijven ontbreken, om kinderen van passend onderwijs te kunnen voorzien zal er nooit iets veranderen. We hebben je volledige lijstje reeds voldaan m.u.v. de aangifte en zelfs zonder dat leidde het al halverwege tot een Veilig Thuis melding, de letterlijke uitspraak van school dat school ouders niet vertrouwd mbt kpn klassecontact en school ineens niet meer de juiste school voor de zieke leerling is, waarbij enkel de (chronisch zieke) leerling de dupe is.

 8. Anoniem.

  Ik ben als meisje van 17/18 jaar ernstig psychisch mishandeld door een lerares Gezondheidskunde op een mbo opleiding.Dit heeft zeer verstrekkende gevolgen gehad voor mijn verdere leven o.a opname in een psychiatrisch ziekenhuis.Deze lerares vertelde leerlingen maar vooral mij de hele tijd dingen over “paranormale zaken..geesten..demonen etc..zij vertelde zelf “paranormaal begaafd te zijn”Verder was deze lerares sexueel grens overschrijdend naar mij toe.Ik ben nu bijna 50 en NOG heb ik er soms nachtmerries van.Een echt gewoon leven heb ik nooit meer gekregen.Zij heeft mij ook meegenomen naar een ‘spirituele”sekte.Opleiding heb ik nooit meer kunnen afmaken.Nog altijd ben ik een zeer angstige persoon.

 9. isabelle

  Ik ben in groep 3 tm 6 psychisch en soms fysiek mishandeld door mijn leraar. Ik was bang voor hem en ik deed er dan ook alles aan om te zorgen dat hij tevreden was met mij. Totaal tegen mijn natuur in, om veilig te blijven. Dit heeft geresulteerd in automutilatie, zelfmoordpogingen en zware depressies op jonge leeftijd (13).
  De school weet hiervan inmiddels maar doet niks.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s